Hotărârea nr. 217/2019

Aprobarea modelului de act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 256/28.11.2006, modificat prin actele adiţionale nr. 1/2011 şi 2/2014, încheiat între S.C. Timpa S.A. şi Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 217

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea modelului de act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 256/28.11.2006, modificat prin actele adiţionale nr. 1/2011 şi 2/2014, încheiat între S.C. Timpa S.A. şi Municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de               29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 26.069/2019, prin care s-a propus aprobarea modelului de act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 256/28.11.2006, modificat prin actele adiţionale      nr. 1/2011 şi 2/2014, încheiat între S.C. Timpa S.A. şi Municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 11.6 din contractul de asociere în participaţiune       nr. 256/28.11.2006, modificat prin actele adiţionale nr. 1/2011 şi 2/2014, încheiat între S.C. Timpa S.A. şi Municipiul Braşov; Procesul Verbal de Constatare, înregistrat la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 60.856/2018 a Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Braşov; Raportul de evaluare al terenului aferent investiţiei din data de 15.06.2018, întocmit de evaluator autorizat S.C. Funciara S.R.L.; Raportul de evaluare al investiţiei, transmis de S.C. Timpa S.A., cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub                              nr. 112.834 din 17.12.2018, întocmit de evaluator autorizat Enescu Ruxandra;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă modelul de act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 256/28.11.2006, modificat prin actele adiţionale nr. 1/2011 şi 2/2014, încheiat între S.C. Timpa S.A. şi Municipiul Braşov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.