Hotărârea nr. 215/2019

Încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 263/11.08.2005, încheiat între S.C. Ana Teleferic S.A. şi Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 215

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune                nr. 263/11.08.2005, încheiat între S.C. Ana Teleferic S.A. şi Municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 24.944/2019, prin care s-a propus încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 263/11.08.2005, încheiat între S.C. Ana Teleferic S.A. şi Municipiul Braşov;

            Având în vedere Procesul - Verbal de Constatare, înregistrat la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 60.856/2018 a Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. e), alin. (7), lit. a),  art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1),          lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 263/11.08.2005, încheiat între S.C. Ana Teleferic S.A. şi Municipiul Braşov, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.

 

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.