Hotărârea nr. 214/2019

Aprobarea unui model de act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 276/18.12.2006, încheiat între S.C. Rafangy Impex S.R.L. şi Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 214

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea unui model de act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 276/18.12.2006, încheiat între S.C. Rafangy Impex S.R.L. şi Municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 24.902/2019, prin care s-a propus aprobarea unui model de act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 276/18.12.2006, încheiat între S.C. Rafangy Impex S.R.L. şi Municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile art 11.6 din contractul de asociere în participaţiune                        nr. 276/18.12.2006, încheiat între S.C. Rafangy Impex S.R.L. şi Municipiul Braşov; Procesul Verbal de Constatare, înregistrat la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 60.856/2018 a Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Braşov; Raportul de evaluare al terenului aferent investiţiei din data de 15.06.2018, întocmit de evaluator autorizat S.C. Funciara S.R.L.; Raportul de evaluare al investiţiei, transmis de S.C. Rafangy Impex S.R.L., cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 111.634/13.12.2018, întocmit de evaluator autorizat Toth Eniko;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. e), alin. (7), lit. a),          art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1),            lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă modelul de act adiţional la contractul de asociere în participaţiune               nr. 276/18.12.2006, încheiat între S.C. Rafangy Impex S.R.L. şi Municipiul Braşov, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.