Hotărârea nr. 213/2019

Încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 529 din 20.12.2011, încheiat între S.C. Iporo Com S.R.L. şi Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 213

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune              nr. 529 din 20.12.2011, încheiat între S.C. Iporo Com S.R.L. şi Municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 24.881/2019, prin care s-a propus încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 529/20.12.2011, încheiat între S.C. Iporo Com S.R.L. şi Municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 11.1 din contractul de asociere în participaţiune               nr. 529/20.12.2011, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Iporo Com S.R.L;  Procesul Verbal de Constatare, înregistrat la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 60.856/2018 a Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Braşov; Raportul de evaluare al terenului aferent investiţiei din data de 15.06.2018, întocmit de evaluator autorizat Palici Ioan - S.C. Funciara S.R.L.; Raportul de evaluare al investiţiei, transmis de S.C. Iporo Com S.R.L., cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 108.470/06.12.2018, întocmit de evaluator autorizat Bogdan Ruse; adresele S.C. Iporo Com S.R.L., înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 5.893 din 22.01.2019 şi 18.773/2019;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. e), alin. (7), lit. a),   art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1),           lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 529/20.12.2011, încheiat între S.C. Iporo Com S.R.L. şi Municipiul Braşov, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.