Hotărârea nr. 211/2019

Aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere ale terenurilor situate în Braşov, în Centrul Istoric, identificate în planul de situaţie anexa 1, la H.C.L. nr. 732/2015.

 

HOTĂRÂREA Nr. 211

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere ale terenurilor situate în Braşov, în Centrul Istoric, identificate în planul de situaţie anexa 1, la H.C.L. nr. 732/2015;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 23.016/2019, prin care s-a propus aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere ale terenurilor situate în Braşov, în Centrul Istoric, identificate în planul de situaţie anexa 1, la H.C.L. nr. 732/2015;

            Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 732/2015 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unor amplasamente destinate comerţului stradal, în zona istorică a Municipiului Braşov şi ale Cap. IV, Art. 4 din contractele de închiriere pentru terenurile de mai sus;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere încheiate între Municipiul Braşov în calitate de locator şi locatarii terenurilor situate în Braşov, în Centrul Istoric, pe termen de 1 (un) an, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Se aprobă întocmirea actelor adiţionale pentru prelungirea duratei contractelor de închiriere, conform modelului din Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.