Hotărârea nr. 210/2019

Prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, camera 302.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 210

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, camera 302;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 24.822/2019, privind darea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, camera 302;

            Văzând adresa nr. 687/2019 a Agenţiei Naţională pentru Locuinţe înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 5.283/2019; H.C.L. nr. 666/2010, republicată prin H.C.L.                nr. 408/2013, privind darea în folosinţă gratuită către A.N.L. a terenului situat în Braşov, B-dul Gării f.n., în vederea construirii de locuinţe; H.C.L. nr. 82/2013, privind darea în folosinţă gratuită către A.N.L., a terenurilor situate în Braşov, B-dul Gării f.n; Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, camera 302.

 

            Art. 2. Agenţia Naţională pentru Locuinţe, va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.