Hotărârea nr. 21/2019

Aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a Municipiului Braşov pentru Asociaţia „Axa de dezvoltare Braşov - Bucureşti - Constanţa”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 21

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a Municipiului Braşov pentru Asociaţia „Axa de dezvoltare Braşov - Bucureşti - Constanţa”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 1.389/2019, prin care s-a propus plata cotizaţiei anuale a Municipiului Braşov pentru Asociaţia „Axa de dezvoltare Braşov - Bucureşti - Constanţa”;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei ,,Axa de dezvoltare Braşov - Bucureşti - Constanţa” nr. 5/13.12.2018;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 11, art. 12, alin. (1), art. 13, art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), alin. (4), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă plata cotizaţiei anuale a Municipiului Braşov către Asociaţia „Axa de dezvoltare Braşov - Bucureşti - Constanţa” în valoare de 154.000 lei.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, persoanele desemnate şi Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.