Hotărârea nr. 209/2019

Darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov, către Judeţul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 209

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov, către Judeţul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 23.856/2019, privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov către Judeţul Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 32/2018, privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” Institutul Naţional al Cartofului şi Sfeclă de Zahăr Braşov pentru realizarea obiectivului de investiţie „ Construire Spital Clinic de Urgenţă Braşov”;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani începând cu data prezentei, către Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, a terenurilor şi clădirilor înscrise la poziţiile nr. 434, 435, 436, 474, 475, ce fac parte din cap. "H" al "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov", astfel:

Nr.

crt.

Nr. poziţie

"inventar"

Denumire bun

Elemente   de identificare

Înscris în

1.

434   

Spital Judeţean - Staţionar Astra                

Calea Bucureşti

nr. 2

 

 

C.F. nr. 125144 Braşov, nr. top. 6743/1/1/3

2.

435 

Spitalul Judeţean - clădire, magazie şi garaj Spital Astra

Calea Bucureşti

 nr. 2

3.

436   

Spitalul Municipal - clădire Spital Astra

Calea Bucureşti

nr. 2

4.

474     

Spitalul Municipal Braşov - Clădire Spital Tractorul

Str. Olteţ nr. 2

C.F. nr. 111680 Braşov, nr. cad. 111680

5.

475       

Spital Municipal - Parc                

Str. Olteţ nr. 2

C.F. nr. 111683 Braşov, nr. cad. 111683

 

            Art. 2. Destinaţia imobilelor menţionate la art. 1 este de Spital de Urgenţă.

 

            Art. 3. În cazul schimbării destinaţiei stabilite conform art. 2, a imobilelor descrise la art. 1, folosinţa gratuită încetează.

 

            Art. 4. Actuala structură funcţională a Spitalului Municipal precum şi secţiile existente nu pot fi desfiinţate ori modificate decât cu acordul Consiliului Local.

 

            Art. 5. La data intrări în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 3/2003, republicată, privind darea în  folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea  Municipiului  Braşov către Judeţul Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.