Hotărârea nr. 208/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 9 şi 10 deţinut de HAMZEA PAUL DAN şi HAMZEA LIDIA ANINA.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 208

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 9 şi 10 deţinut de HAMZEA PAUL DAN şi HAMZEA LIDIA ANINA;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 25.528/2019, prin care s-a propus neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 9 şi ap. 10, înscris în C.F.           nr. 140828-C1-U9 Braşov şi C.F. nr. 140828-C1-U10, casă monument istoric, cod LMI 2015 BV-II-m-A-11497, deţinut de HAMZEA PAUL DAN şi HAMZEA LIDIA ANINA;

            Luând în considerare adresa petenţilor HAMZEA PAUL DAN şi HAMZEA LIDIA ANINA, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 24.386/2019, prin care se aduce la cunoştinţă intenţia de vânzare a imobilului situat la adresa precizată mai sus;

            Văzând adresa nr. 1389/20.02.2019 a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, din care rezultă că, Statul Român nu-şi exercită dreptul de preemţiune, potrivit art. 4, alin. 8 din Legea nr. 422/2001, se transferă dreptul de preemţiune al statului către autorităţile publice locale în ceea ce priveşte imobilul la care se face referire mai sus;

            Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 9 şi ap. 10, înscris în C.F. nr. 140828-C1-U9 Braşov şi C.F. nr. 140828-C1-U10, casă monument istoric, cod LMI 2015 BV-II-m-A-11497, deţinut de HAMZEA PAUL DAN şi HAMZEA LIDIA ANINA.