Hotărârea nr. 207/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 32, ap. 5, deţinut de VASILE CRISTIAN CORNEL.

 

HOTĂRÂREA Nr. 207

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 32, ap. 5, deţinut de VASILE CRISTIAN CORNEL;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 24.896/2019, prin care s-a propus neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 32, ap. 5, înscris în C.F. nr. 138835-C1-U6 Braşov, nr. top. (2028-2029)/I/6, C.F. vechi 55361, casă monument istoric, având cod LMI 2015 poz. 285, cod BV-II-m-B-11434, deţinut de VASILE CRISTIAN CORNEL;

            Luând în considerare adresa petentului VASILE CRISTIAN CORNEL, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 23.733/2019, prin care se solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 32, ap. 5; adresa Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov nr. 156/20/12.03.2019 din care rezultă că, Statul Român nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului mai sus menţionat;

            Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 32, ap. 5, înscris în C.F.                     nr. 138835-C1-U6 Braşov, nr. top. (2028-2029)/I/6, C.F. vechi 55361, casă monument istoric, având cod LMI 2015 poz. 285, cod BV-II-m-B-11434, deţinut de VASILE CRISTIAN CORNEL.