Hotărârea nr. 206/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 43, deţinut de BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI.

 

HOTĂRÂREA Nr. 206

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 43, deţinut de BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 24.900/2019, prin care s-a propus neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 43, înscris în C.F. nr. 104310 Braşov, nr. cad. 104310-C1 (C.F. vechi 415), nr. top. 5480 şi C.F. nr. 104710 (C.F. vechi 415) nr. top. 5481, casă monument istoric, având cod LMI 2015 poz. 953, cod BV-IV-m-B-11901 şi grădină, deţinut de BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI;

            Luând în considerare adresa 23.999/2019, prin care Dana Lucia Faur, Director al BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI - Agenţia Braşov, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 43;

            Văzând adresa Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov nr. 42/15/28.01.2019, din care rezultă că, Statul Român nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului mai sus menţionat;

            Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Articol unic.  Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 43, înscris în            C.F. nr. 104310 Braşov, nr. cad. 104310-C1 (C.F. vechi 415), nr. top. 5480 şi C.F. nr. 104710 (C.F. vechi 415) nr. top. 5481, casă monument istoric, având cod LMI 2015 poz. 953, cod BV-IV-m-B-11901 şi grădină, deţinut de BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI.