Hotărârea nr. 20/2019

Aprobarea Acordului Cadru de Parteneriat între Primăria Municipiului Braşov şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova referitor la realizarea evenimentului “Republica Moldova”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 20

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Acordului Cadru de Parteneriat între Primăria Municipiului Braşov şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova referitor la realizarea evenimentului “Republica Moldova”;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 3.883/2019 şi solicitarea primită din partea Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, înregistrată sub nr. 4.083/17.01.2019, prin care se propune aprobarea unui Acord Cadru de Parteneriat între Primăria Municipiului Braşov şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova referitor la realizarea evenimentului “Republica Moldova”;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1),              lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Acordul Cadru de Parteneriat între Primăria Municipiului Braşov şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Biroul Relaţii Externe, Turism şi Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.