Hotărârea nr. 2/2019

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - decembrie II 2018.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  2

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

 

            Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - decembrie II 2018;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - decembrie 2018, înregistrat sub nr. 1.421 din 09.01.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Serviciul Buget - C.F.P. nr. 1.425/09.01.2019;

            Având în vedere prevederile art. 19, alin. (1) şi art. 82, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 4, lit. b) şi              art. 5, alin. (3), art. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/03.01.2018; ale art. 27,           alin. 3 din O.U.G. nr. 78/07.09.2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; ale TITLULUI IX Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 63, alin. (4), lit. b), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se validează modificările efectuate prin Dispoziţia de Primar nr. 4473 din 17.12.2018, privind majorarea bugetului local al Municipiului Braşov cu sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, comunicate de D.G.R.F.P. Braşov prin adresa nr. 112.809/17.12.2018.

 

 

            Art. 2 Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2018 în sumă de 462.466,94 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 812.166,57 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

            - pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 444.059 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 493.259 mii lei.

            Conform H.C.L. nr. 5/26.01.2018 republicată conform H.C.L. nr. 520/26.09.2018 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2017 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2018, excedentul secţiunii de funcţionare este de 49.200 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

   // 

 

 

-  02  -

 

            - pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 18.407,94 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 318.907,57 mii lei.

            Conform H.C.L. nr. 5/26.01.2018 republicată conform H.C.L. nr. 520/26.09.2018, excedentul secţiunii de dezvoltare este de 300.499,63 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

            Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

           

 

            Art. 3. Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2018, rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 727/14.12.2018.

 

 

            Art. 4. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018 rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 660/15.11.2018.

 

 

            Art. 5. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2018, astfel:

            Direcţia de Asistenţă Socială Braşov                             - anexa nr. 2.01. - 2.02.

 

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.