Hotărârea nr. 198/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 151638 Braşov, nr. cad. 151638.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 198

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 151638 Braşov, nr. cad. 151638;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 20.616/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 151638 Braşov, nr. cad. 151638, în suprafaţă de 108 m.p., str. Spicului;

            Văzând Încheierea de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 13.803 din 31.01.2019;

            Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2), art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115,               alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se ia act că LIDL ROMANIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ a renunţat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 151638 Braşov,               nr. cad. 151638, în suprafaţă de 108 m.p., str. Spicului.

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 151638 Braşov,           nr. cad. 151638, în suprafaţă de 108 m.p., str. Spicului.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.