Hotărârea nr. 195/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 144502 Braşov, nr. cad. 144502 şi a terenului înscris în C.F. nr. 140453 Braşov, nr. cad. 140453.

 

HOTĂRÂREA Nr. 195

din data de 29  martie  2019

 

 

 

           

            Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 144502 Braşov, nr. cad. 144502 şi a terenului înscris în C.F. nr. 140453 Braşov, nr. cad. 140453;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu                 nr. 22.615/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 2/30 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 144502 Braşov, nr. cad. 144502, în suprafaţă totală de 641 m.p., zona str. Morarului şi a cotei de 2/30 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 140453 Braşov, nr. cad. 140453, în suprafaţă totală de 1.514 m.p., zona str. Morarului;

            Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub            nr. 25 din 19.02.2019;

            Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2), art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1),            lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se ia act că dl. Cerneleac Ionuţ-Cătălin şi d-na Cerneleac Andreea-Larisa au renunţat la dreptul de proprietate asupra cotei de 2/30 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 144502 Braşov, nr. cad. 144502, în suprafaţă totală de 641 m.p., zona str. Morarului şi a cotei de 2/30 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. 140453 Braşov, nr. cad. 140453, în suprafaţă totală de 1.514 m.p., zona str. Morarului.

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 2/30 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 144502 Braşov, nr. cad. 144502, în suprafaţă totală de 641 m.p., zona str. Morarului şi a cotei de 2/30 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 140453 Braşov, nr. cad. 140453, în suprafaţă totală de 1.514 m.p., zona                 str. Morarului.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.