Hotărârea nr. 194/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 2290/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Postolache Gheorghe şi Postolache Nicoleta.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 194

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 2290/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Postolache Gheorghe şi Postolache Nicoleta;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu                     nr. 22.630/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/10 din terenul înscris în C.F. nr. 100523 a localităţii Braşov, nr. cad. (2487-2489)/11, nr. top. 10973/28/1/2/11, 10973/28/2/2/11, în suprafaţă totală de 663 m.p. (suprafaţa în C.F. pe hârtie 663,12 m.p.), zona str. Lemnarilor;

            Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3),                art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Postolache Gheorghe şi a d-nei Postolache Nicoleta, autentificată sub nr. 2290/18.11.2016, de Societatea Profesională Notarială Victor Sârbu şi Adrian Ioan Sârbu, referitoare la cota de 1/10 din terenul înscris în C.F. nr. 100523 a localităţii Braşov, nr. cad. (2487- 2489)/11, nr. top. 10973/28/1/2/11, 10973/28/2/2/11, în suprafaţă totală de 663 m.p. (suprafaţa în C.F. pe hârtie 663,12 m.p.), zona str. Lemnarilor.

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de Carte funciară a terenului înscris în C.F. nr. 100523 a localităţii Braşov, nr. cad. (2487-2489)/11,                nr. top. 10973/28/1/2/11, 10973/28/2/2/11, în suprafaţă totală de 663 m.p. (suprafaţa în C.F. pe hârtie 663,12 m.p.), zona str. Lemnarilor, conform ofertei de donaţie autentificată sub nr. 2290/18.11.2016, a           d-lui Postolache Gheorghe şi a d-nei Postolache Nicoleta, de Societatea Profesională Notarială Victor Sârbu şi Adrian Ioan Sârbu.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.