Hotărârea nr. 193/2019

Preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 193

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu                     nr. 23.211/2019, prin care se propune preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov, a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A.;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată; H.C.L. nr. 837/2008 privind însuşirea Hotărârii nr. 1/2008 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, prin care S.C. Compania Apa Braşov S.A. a fost desemnată operator exclusiv al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, precum şi Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, adresele nr. 4928/2018 şi nr. 86353/2018 a Companiei APA Braşov S.A.;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14,  art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă predarea-preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Bunurile preluate în domeniul public al Municipiului Braşov, vor fi exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A., conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din 24.09.2008.

 

            Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2018, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Compania APA Braşov S.A. vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.