Hotărârea nr. 192/2019

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Sediu Unitate Militară 0623 Braşov, str. Institutului nr. 10A”, beneficiar Unitatea Militară 0929 Bucureşti.

 

HOTĂRÂREA Nr. 192

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Sediu Unitate Militară 0623 Braşov,  str. Institutului nr. 10A”, beneficiar Unitatea Militară 0929 Bucureşti;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 22.610/2019, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Sediu Unitate Militară 0623 Braşov, str. Institutului nr. 10 A”, beneficiar Unitatea Militară 0929 Bucureşti;

            Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 25 din data de 20.02.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.D. - Sediu Unitate Militară 0623 Braşov, str. Institutului nr. 10 A”;

            Văzând Raportul nr. 20.985/07.03.2019 întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Sediu Unitate Militară 0623 Braşov, str. Institutului nr. 10 A”, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56,            alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. e), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - Sediu Unitate Militară 0623 Braşov, str. Institutului nr. 10 A”, beneficiar Unitatea Militară 0929 Bucureşti, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 5ani de la data aprobării.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.