Hotărârea nr. 190/2019

Aprobarea taxei speciale privind metodologia de refacere a infrastructurii rutiere, pietonale şi a zonelor verzi, afectată de instalarea reţelelor edilitare şi a branşamentelor pe domeniul public al Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 190

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea taxei speciale privind metodologia de refacere a infrastructurii rutiere, pietonale şi a zonelor verzi, afectată de instalarea reţelelor edilitare şi a branşamentelor pe domeniul public al Municipiului Braşov;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu                       nr. 24.170/2019, având ca obiect aprobarea taxei speciale privind metodologia de refacere a infrastructurii rutiere pietonală şi a zonelor verzi, afectată de instalarea reţelelor edilitare şi a branşamentelor pe domeniul public al Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 525/1996 republicată, privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 261/2004 republicată, privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, privind zonarea Municipiului Braşov; ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 43, lit. e ), art. 44, alin (4 ), art. 46, alin. (1), art. 48, alin (1) şi (2), art. 51, alin. (2) din O.G. 43/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; ale pct. 161, lit. C ) din H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. c), alin. (6),           lit. a), pct. 9, pct. 13, art. 45, alin. (2), lit. c), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă instituirea taxei speciale privind metodologia de refacere a infrastructurii rutiere, pietonale, a zonelor verzi, zonelor de agrement şi mobilier urban, afectate de instalarea reţelelor edilitare şi a branşamentelor pe domeniul public al Municipiului Braşov, conform Anexelor IV - XIV, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Tarifele menţionate în Anexele IV - XIV, pot fi actualizate, în funcţie de modificările legislative, al căror efect se reflectă în fundamentarea costurilor.

 

            Art. 2. Se aprobă metodologia pentru aplicarea taxei speciale arătate la Art. 1, conform Anexelor I - III, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           

            Art. 4. Cuantumurile încasate cu titlul prevăzut la Art. 1, se constituie venituri la bugetul local.

 

            Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 313/2005, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.