Hotărârea nr. 19/2019

Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” domnului prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu.

 

HOTĂRÂREA Nr.  19

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” domnului prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 3.825/2019 şi Adresa înregistrată cu nr. 3.774/16.01.2019 a Filialei Braşov a Uniunii Scriitorilor din România, prin care a fost propusă acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” domnului prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (8), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2),              art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale               nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” domnului prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu, pentru contribuţia adusă la consolidarea culturii române şi la recunoaşterea Municipiului Braşov ca un important centru cultural şi universitar.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Biroul Relaţii Externe, Turism şi Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.