Hotărârea nr. 189/2019

Aprobarea închirierii a unui număr de 19 locuri de parcare aferente imobilului situat la adresa str. Panselelor nr. 23, Braşov, către S.C. EURO STRADA S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 189

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea închirierii a unui număr de 19 locuri de parcare aferente imobilului situat la adresa str. Panselelor nr. 23, Braşov, către S.C. EURO STRADA S.R.L.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 23.192/2019, având ca obiect închirierea a 19 locuri de parcare aferente imobilului situat la adresa str. Panselelor nr. 23, Braşov, către S.C. EURO STRADA S.R.L., pentru construcţia care îşi va schimba destinaţia din cămin în hotel, ca urmare a adreselor înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 94.377/2018, 19.253/2019 şi 22.740/2019;

            Având în vedere prevederile art. 24 din H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale art. 1 din H.C.L. nr. 546/2017 privind aprobare preţuri închiriere locuri de parcare pentru unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole şi baze sportive din Municipiul Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă închirierea unui număr de 19 locuri de parcare din domeniul public al Municipiului Braşov aferente adresei str. Panselelor nr. 23, Braşov, către S.C. EURO STRADA S.R.L., pentru o perioadă de 3 ani, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Se aprobă preţul închirierii de 1,5 Euro/loc de parcare/zi.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.