Hotărârea nr. 188/2019

Aprobarea documentaţiei de atribuire pentru încheierea unui contract de concesiune a serviciului de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor de la persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului Braşov prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, până la preluarea acestuia de către un nou operator.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  188

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea documentaţiei de atribuire pentru încheierea unui contract de concesiune a serviciului de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor de la persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului Braşov prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, până la preluarea acestuia de către un nou operator;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Urmărire Contracte Salubrizare şi Deszăpezire din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu                       nr. 23.494/2019, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei de atribuire pentru încheierea unui contract de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Braşov prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, până la data de 31.12.2019 sau până la preluarea acestuia de către un nou operator;

            Având în vedere prevederile art. 2, alin. 1, art. 3, lit. e, art. 6, alin. 1 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1, alin. 4, lit. d, art. 9, alin. 2, lit. e şi f din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 9, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă documentaţia de atribuire pentru încheierea unui contract de concesiune a serviciului de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor de la persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului Braşov, prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, până la data de 31.12.2019 sau până la preluarea acestuia de către un nou operator.

 

            Art. 2. Se aprobă continuarea prestării serviciului public de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor de la persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului Braşov de către S.C. Comprest S.A. şi Asocierea S.C. Comprest S.A. & Brai Cata S.R.L. după data încetării Contractelor nr. 118/2018 şi          nr. 119/2018, respectiv 30.03.2019, până la preluarea acestuia de către un nou operator, în urma procedurii de negociere fără publicarea unu anunţ prealabil, dar nu mai mult de 90 de zile.

                 

            Art. 3. Se aprobă continuarea prestării serviciului public de salubrizare pe raza  municipiului Braşov de către S.C. Comprest S.A. şi Asocierea S.C. Comprest S.A. & Brai Cata S.R.L. după data încetării Contractelor nr. 101/2018 şi nr. 102/2018, respectiv 30.03.2019, până la preluarea acestuia de către un nou operator, în urma procedurii de negociere fără publicarea unu anunţ prealabil, dar nu mai mult de 90 de zile.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Urmărire Contracte Salubrizare şi Deszăpezire, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.