Hotărârea nr. 187/2019

Modificarea H.C.L. nr. 209/26.05.2016, republicată, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „REPARAŢIE CAPITALĂ SALĂ DE SPORT ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 187

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 209/26.05.2016, republicată, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii  REPARAŢIE CAPITALĂ SALĂ DE SPORT ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 24.168/2019, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei finale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ SALĂ DE SPORT ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT”;

            Văzând Raportul de Specialitate pentru modificarea H.C.L. nr. 209/26.05.2016 republicată,  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţiiREPARAŢIE CAPITALĂ SALĂ DE SPORT ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT”;

            Având în vedere prevederile art. 7, alin. (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale            nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 209/26.05.2016, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivului de investiţii „REPARAŢIE CAPITALĂ SALĂ DE SPORT ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT”, şi care va avea următorul cuprins:

            Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii „REPARAŢIE CAPITALĂ SALĂ DE SPORT ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT”, după cum urmează:

                        - valoare totală:                       - 1.840.940,67 lei inclusiv TVA

                        - din care C + M:                     - 1.682.504,77 lei inclusiv TVA

                        - regim de înălţime:P

                        - Aconstruită = 590,93 m.p.”

           

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 26.05.2016, republicată, astfel modificată, se va republica.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 209 din data de 26  mai  2016

Republicată conform H.C.L. nr. 548/2016 şi conform H.C.L. nr. 187 din data de 29 martie 2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ SALA DE SPORT ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 mai 2016;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 42.453/2016, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ SALA DE SPORT ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT”;

            Având în vedere prevederile art. 7, alin. (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ SALA DE SPORT ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT”, după cum urmează:

                        - valoare totală:                      - 1.840.940,67 lei inclusiv TVA

                        - din care C + M:                    - 1.682.504,77 lei inclusiv TVA

                        - regim de înălţime:P

                        - Aconstruită = 590,93 m.p.

 

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.