Hotărârea nr. 186/2019

Aprobarea scrisorii de aşteptări privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 186

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea scrisorii de aşteptări privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanţă Corporativă, înregistrat cu nr. 24.149/2019, prin care se propune aprobarea scrisorii de aşteptări privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

            Având în vedere prevederile art. 2, pct. 2, lit. a, pct. 6 şi pct. 7, art. 3, pct. 1, lit. a din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum şi art. 8 respectiv Anexa 1 c din H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă scrisoarea de aşteptări privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Compartimentul de Guvernanţă Corporativă, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.