Hotărârea nr. 185/2019

Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „POMPE DE CIRCULAŢIE CU CONVERTIZOR, REŢEA DE TRANSPORT NORD” prin programul „Termoficare 2006 - 2020 căldură şi confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

HOTĂRÂREA Nr. 185

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „POMPE DE CIRCULAŢIE CU CONVERTIZOR, REŢEA DE TRANSPORT NORD” prin programul „Termoficare 2006 - 2020 căldură şi confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 23.259/2019, prin care s-a propus aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul: „POMPE DE CIRCULAŢIE CU CONVERTIZOR, REŢEA DE TRANSPORT NORD” prin programul „Termoficare 2006 - 2020 căldură şi confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică;

            Având în vedere Ordinul ministrului M.D.R.A.P. nr. 49 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006 - 2020 căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică; Strategia locală de încălzire 2020-2030-2050 a Municipiul Braşov; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă proiectul „POMPE DE CIRCULAŢIE CU CONVERTIZOR, REŢEA DE TRANSPORT NORD” prin programul „Termoficare 2006 - 2020 căldură şi confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

 

 

            Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 1.303.397,21 lei cu TVA inclus.

 

 

            Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie a MUNICIPIULUI BRAŞOV în valoare de 391.019,17 lei cu TVA inclus, reprezentând 30 % din valoarea totală a proiectului „POMPE DE CIRCULAŢIE CU CONVERTIZOR, REŢEA DE TRANSPORT NORD” prin programul „Termoficare 2006 -2 020 căldură şi confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

 

 

  // 

 

 

 

-  02  -

 

 

            Art. 4. Se aprobă asigurarea surselor financiare necesare implementării proiectului „POMPE DE CIRCULAŢIE CU CONVERTIZOR, REŢEA DE TRANSPORT NORD” prin programul „Termoficare 2006 - 2020 căldură şi confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, inclusiv a eventualelor cheltuieli neeligibile şi a altor cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proiectului, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către reprezentanţii Unităţii de management al proiectului - Termoficare 2006-2020 căldură.

 

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.