Hotărârea nr. 184/2019

Organizarea „Sărbătorii Junilor” la Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 184

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: organizarea „Sărbătorii Junilor” la Braşov ;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 25.336/2019 şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus organizarea la Braşov, în 05 mai 2019, a „Sărbătorii Junilor”, a urmarea solicitării Uniunii Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 25.213  din 19.03.2019;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 4, art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi                  art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă organizarea la Brasov a acţiunilor culturale specifice Uniunii Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi în anul 2019, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Se aprobă finanţarea acţiunilor culturale specifice Uniunii Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi cu suma de 144.000 lei, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Biroul Relaţii Externe, Turism şi Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.