Hotărârea nr. 183/2019

Aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei Municipiului Braşov cu principalele produse alimentare ce urmează a fi distribuite raţionalizat, în caz de mobilizare sau război.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 183

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei Municipiului Braşov cu principalele produse alimentare ce urmează a fi distribuite raţionalizat, în caz de mobilizare sau război;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, înregistrat cu nr. 20.959/2019, prin care s-a propus aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei Municipiului Braşov cu principalele produse alimentare ce urmează a fi distribuite raţionalizat, în caz de mobilizare sau război;

            Având în vedere prevederile art. 47, lit. d) din Legea nr. 477 din 12 noiembrie 2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată; art. 21, lit. f) din Legea nr. 355 din 20 noiembrie 2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război; art. 31, lit. A, pct. a), alin. (1), (2) şi (4) din Ordinul comun al preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului finanţelor publice, ministrului economiei şi ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 109 din 21 Ianuarie 2003, pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 8, art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 63, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. b), art. 68, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Programul de aprovizionare a populaţiei Municipiului Braşov cu principalele produse alimentare ce urmează a fi distribuite raţionalizat, în caz de mobilizare sau război, în forma prevăzută în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.