Hotărârea nr. 182/2019

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 182

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, înregistrat cu nr. 25.150/2019, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al instituţiei;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 287/2009 - Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; ale O.G.R. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea                  nr. 353/2007; ale O.G.R. nr. 137/2000 republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; ale Legii nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind securitatea şi sănătatea în muncă; ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 4, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Teatrului pentru Copii „Arlechino” Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 56/2017, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul pentru Copii “Arlechino” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.