Hotărârea nr. 181/2019

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 181

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, înregistrat cu nr. 23.824/2019, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, conform necesităţilor constatate;

            Văzând prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică “Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public de alimentare cu energie termică, constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale”; precum şi art. 28, alin (6) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare: “Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile deliberative ale unităţilor administrative teritoriale”; precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din data de 28 februarie 2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1),           lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. H.C.L. nr. 781 din data de 21 decembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul  Public Local de Termoficare Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.