Hotărârea nr. 18/2019

Modificarea H.C.L. nr. 28/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Tetkron S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 18

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 28/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Tetkron S.R.L.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanţă Corporativă, înregistrat cu nr. 1.778/2019, prin care se propune Consiliului Local Braşov să dispună cu privire la numirea unui nou reprezentant al Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea comercială Tetkron S.R.L. Braşov;

            Ţinând cont de adresa administratorului judiciar al S.C. Tetkron S.R.L. CITR Filiala Braşov SPRL nr. 5482/2019, prin care se solicită autorităţii publice tutelare numirea unui nou reprezentant al Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor;

            Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 28/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Tetkron S.R.L. cât şi H.C.L. nr. 337/2018 prin care se constată încetarea mandatului de consilier local al d-lui Pătraşcu Lucian, membru în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. Tetkron S.R.L.;

            Văzând prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată, modificată şi completată prin Legea               nr. 111/2016 şi H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, potrivit cărora numărul reprezentanţilor unităţii administrativ teritoriale în adunarea generală a acţionarilor la întreprinderile publice, societăţi comerciale, este de maximum 2 persoane (art. 64^3 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016);

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 37, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică Art. 2. din Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 28 ianuarie 2017 privind desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Tetkron S.R.L, în sensul înlocuirii D-lui Pătraşcu Lucian cu D-nul Bunghiuz Marius Ştefan, ca urmare a demisiei acestuia din funcţia de consilier local al Municipiului Braşov.

 

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 28 din 28 ianuarie 2017, privind desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Tetkron S.R.L, rămân neschimbate.

 

   //  

 

 

-  02  -

           

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 28 ianuarie 2017, privind desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Tetkron S.R.L, astfel modificată, se va republica.

 

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi persoana desemnată vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

HOTĂRÂREA Nr. 28  din data de 28  ianuarie  2017

Republicată conform H.C.L. nr. 18 din data de 28 ianuarie 2019

 

 

 

 

            Privind: desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la  S.C. TETKRON S.R.L.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2017;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului de Guvernanţă Corporativă, înregistrate cu nr. 4.975/2017, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. TETKRON S.R.L.;

            Ţinând cont de adresa administratorului judiciar al S.C. Tetkron S.R.L. CITR Filiala Braşov SPRL nr. 5482/2019, prin care se solicită autorităţii publice tutelare numirea unui nou reprezentant al Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor;

            Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 28/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Tetkron S.R.L. cât şi H.C.L. nr. 337/2018 prin care se constată încetarea mandatului de consilier local al d-lui Pătraşcu Lucian, membru în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. Tetkron S.R.L.;

            Văzând prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată, modificată şi completată prin Legea               nr. 111/2016 şi H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, potrivit cărora numărul reprezentanţilor unităţii administrativ teritoriale în adunarea generală a acţionarilor la întreprinderile publice, societăţi comerciale, este de maximum 2 persoane (art. 64^3 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016);

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 37, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. TETKRON S.R.L., conform prevederilor legale.

 

 

            Art. 2. Se desemnează în calitate de reprezentaţi ai Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la Societatea S.C. TETKRON S.R.L., următorii consilieri:

            - Mara Iulian

            - Bunghiuz Marius Ştefan

            În această calitate reprezentanţii Municipiului Braşov au următoarele atribuţii principale:

            - reprezintă interesele Municipiului Braşov în adunarea generală a asociaţilor Societăţii S.C. TETKRON S.R.L.;

 // 

 

-  02  -

 

            - participă la adunările generale ale asociaţilor şi semnează în numele şi pentru Municipiul Braşov actele, hotărârile şi orice acte emise de adunarea generală a asociaţilor

            - monitorizează şi evaluează performanţele consiliului de administraţie pentru a se asigura în numele U.A.T. Municipiul Braşov că sunt respectate principiile de eficienţă şi profitabilitate în funcţionarea societăţii;

            - negociază şi aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliul de administraţie;

            - informează asociatul Municipiul Braşov periodic, sau oricând este nevoie cu privire la evoluţia şi modificările survenite în activitatea societăţii;

            - solicită Societăţii S.C. TETKRON S.R.L. conform prevederilor legii bugetului de stat să întocmească şi să înainteze spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov, bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii;

            - îndeplineşte orice alte atribuţii, sarcini, măsuri având competenţă deplină în materia ducerii la îndeplinire a intereselor Municipiului Braşov în cadrul Societăţii S.C. TETKRON S.R.L.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. TETKRON S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.