Hotărârea nr. 179/2019

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Grădinii Zoologice Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 179

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Grădinii Zoologice Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Grădinii Zoologice Braşov, înregistrat cu nr. 24.472/2019, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Grădinii Zoologice Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Codului civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Grădinii Zoologice a Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 643/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Grădinii Zoologice a Municipiului Braşov îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Grădina Zoologică Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.