Hotărârea nr. 176/2019

Aprobarea Indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. estimaţi pe anul 2019, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019.

HOTĂRÂREA Nr. 176

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. estimaţi pe anul 2019, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, înregistrat cu nr. 24.381/2019, prin care s-a propus aprobarea Indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. estimaţi pe anul 2019, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic - republicat, cu modificările ulterioare; ale Ordinul MF nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; ale Ordonanţei nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, art. 25, alin. (2) şi (3), anexa 2, secţiunea 3, art. 26, alin. (2) şi (3), anexa 2, secţiunea 3, art. 28, anexa 2, secţiunea 5 şi art. 29, alin. (2), anexa 2, secţiunea 5; ale proiectului de H.C.L. privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., pentru anul 2019; ale Deciziei nr. 8/15.03.2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-au aprobat Indicatorii de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. estimaţi pe anul 2019, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă Indicatorii de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. estimaţi pe anul 2019, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019, pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Se aprobă Indicatorii de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. estimaţi pe anul 2019, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019, pentru membrii executivi ai Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., conform Anexei               nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.