Hotărârea nr. 175/2019

Modificarea H.C.L. nr. 779/2018 privind aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 175

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 779/2018 privind aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 24.473/2019, prin care s-a propus modificarea H.C.L.  nr. 779/2018 privind aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost;

            Având în vedere prevederile art. 59, alin. (1), lit. c) şi art. 60, alin. (1) şi (2) din Legea                nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; Anexa nr. 4 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.L. nr. 77/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Social cu cazare „Centrul rezidenţial pentru persoane fără adăpost”;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 779/2018 şi va avea următorul cuprins:

            „5 % din valoarea brută a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale, între 1-12 luni, inclusiv;

            - 10 % din valoarea brută a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale între 12-24 luni;

            - persoanele cu venituri reduse de până la 3*VMG (venitul minim garantat stabilit pentru persoana singură), sunt scutite de la plata contribuţiei.”

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 779/2018, rămân neschimbate.

 

            Art. 3. H.C.L. nr. 779/2018 astfel modificată, va fi republicată.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

                                                                                                             

HOTĂRÂREA Nr. 779  din data de 21  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 175 din data de 29 martie 2019

 

 

 

            Privind: aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2018;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 109.726/2018, prin care se propune aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost;

            Având în vedere prevederile art. 59, alin. (1), lit. c) şi art. 60, alin. (1) şi (2) din Legea                nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; Anexa nr. 4 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.L. nr. 77/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Social cu cazare „Centrul rezidenţial pentru persoane fără adăpost”;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă contribuţia datorată de beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, după cum urmează:

            - 5 % din valoarea brută a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale, între 1-12 luni, inclusiv;

            - 10 % din valoarea brută a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale între 12-24 luni;

            - persoanele cu venituri reduse de până la 3*VMG (venitul minim garantat stabilit pentru persoana singură), sunt scutite de la plata contribuţiei.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.