Hotărârea nr. 174/2019

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a echipei mobile constituită la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.

 

HOTĂRÂREA Nr. 174

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a echipei mobile constituită la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 24.474/2019, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a echipei mobile constituită la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

            Având în vedere prevederile art. 7, alin. 1, alin. 6, art. 22^4, alin. (5), art. 35^1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 1, alin. 1, 2, art. 3 şi art. 9 din Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică şi ale H.C.L. nr. 72/2019 privind aprobarea constituirii echipei mobile la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2,        art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al echipei mobile constituită la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, Poliţia Locală Braşov şi Echipa mobilă de la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.