Hotărârea nr. 173/2019

Aprobarea înfiinţării Serviciului social de zi ”Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei” în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 173

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea înfiinţării Serviciului social de zi ”Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei” în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 24.484/2019, prin care s-a propus aprobarea înfiinţării Serviciului social de zi ”Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei” în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 13, alin. 1, lit. c), art. 15, alin. (3), lit. b), art. 21 şi art. 38, lit. e) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 39, lit. c), art. 75, alin. (1) şi alin. (2), art. 77, alin. (1) şi alin. (3), lit. b) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 3, art. 8, alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice; H.C.L. nr. 69/2019 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Braşov pentru perioada 2019 - 2023 şi H.C.L. nr. 70/2019 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru anul 2019;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Serviciului social de zi ”Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei” în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice fără personalitate juridică, în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.

 

            Art. 2. Serviciului social de zi ”Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei” în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, înfiinţat conform art. 1, îşi va desfăşura activitatea în imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Panselelor nr. 23, conform unui Regulament de Organizare şi Funcţionare care va fi aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.