Hotărârea nr. 172/2019

Acordarea pentru anul şcolar 2019 - 2020 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 172

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: acordarea pentru anul şcolar 2019 - 2020 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 24.477/2019, prin care se propune acordarea pentru anul şcolar 2019 - 2020 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan” elevilor înscrişi în clasa pregătitoare şi clasa I, anul şcolar 2019 - 2020 în unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 5, lit. r), art. 12, art. 15, alin, (2) şi alin. (3), art. 66, alin. (1) şi (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 51, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă acordarea pentru anul şcolar 2019 - 2020 a pachetului cu rechizite şcolare ,,Primul Ghiozdan”, pentru copiii înscrişi în clasa pregătitoare, în valoare maximă de 80 de lei şi pentru copiii înscrişi în clasa I-a, în valoare maximă de 100 de lei, la unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Braşov.

 

            Art. 2. Se aprobă conţinutul pachetului cu rechizite şcolare ,,Primul Ghiozdan” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Finanţarea se asigură din bugetul local, în limita sumei de 414 mii lei, prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov pentru anul 2019, cu această destinaţie.

 

            Art. 4. Pachetele cu rechizite şcolare rămase nedistribuite copiilor înscrişi în clasa pregătitoare şi clasa I-a în anul şcolar 2019 - 2020 se vor repartiza familiilor cu copii, beneficiare de servicii/prestaţii sociale, aflate în evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.