Hotărârea nr. 171/2019

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, asociaţii familiale care beneficiază, potrivit H.C.L. nr. 99/2012 de scutire de la plata impozitului pentru clădirile reabilitate termic conform art. 456, alin. (2), lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 171

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, asociaţii familiale care beneficiază, potrivit H.C.L. nr. 99/2012 de scutire de la plata impozitului pentru clădirile reabilitate termic conform art. 456, alin. (2), lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrat cu nr. 22.915/2019, privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, asociaţii familiale care beneficiază, potrivit H.C.L. nr. 99/2012 de scutire de la plata impozitului pentru clădirile reabilitate termic pe cheltuiala proprie în condiţiile art. 456, alin. 2, litera n din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată; ale Regulamentului UE nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea UE, publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L352/24.12.2013; ale O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20 din 6 martie 2015; ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată; ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; ale art. 456, alin. (2), litera l din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; ale Pct. 24, alin. (2) din H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 39, alin. (1), art. 45, art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, asociaţii familiale care beneficiază, potrivit H.C.L. nr. 99/2012 de scutire de la plata impozitului pentru clădirile reabilitate termic conform art. 456, alin. (2), litera n din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Prezenta schemă de ajutor de minimis se fundamentează pe prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2003 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană, conform criteriilor prevăzute de documentul sus-menţionat.

  // 

 

-  02  -

           

            art. 3. Perioada de aplicabilitate a schemei este: începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi până la data de 31.12.2020.

 

 

            Art. 4. Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţa publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului - judeţul Braşov şi Primarului Municipiului Braşov.

 

 

            Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al judeţului Braşov şi pe pagina de internet www.braşovcity.ro.

 

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.