Hotărârea nr. 170/2019

Aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate, conform legii bugetului local de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi asociaţiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 170

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate, conform legii bugetului local de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi asociaţiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrat cu nr. 22.914/2019, privind propunerea de aprobare a Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate, conform legii bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale şi asociaţiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile Regulamentului UE nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea UE, publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L352/24.12.2013; ale art. 185, alin. (1), lit. b) şi alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; ale O.U.G.          nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată prin Legea        nr. 20/2015; ale Legii nr. 21/1996 Legea concurenţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Preşedintelui Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 1165/2007 pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 6 din Legea                nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. c), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă schema de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate, conform legii bugetului local de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi asociaţiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

  // 

 

-  02  -

 

 

            Art. 2. Perioada de aplicabilitate a schemei este: începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi până la data de 31.12.2020.

 

 

            art. 3. Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţa publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului - judeţul Braşov şi Primarului Municipiului Braşov.

 

 

            Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al judeţului Braşov şi pe pagina de internet www.braşovcity.ro.

 

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.