Hotărârea nr. 17/2019

Evaluarea performanţelor regiei autonome Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov pentru anul 2018.

 

HOTĂRÂREA Nr.  17

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: evaluarea performanţelor regiei autonome Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov pentru anul 2018;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanţă Corporativă, înregistrat cu nr. 1.791/2019, prin care se propune evaluarea performanţelor regiei autonome Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, ce vizează îndeplinirea obligaţiilor ce revin administratorilor conform contractului de mandat, a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cuprinşi în anexa la contractul de mandat;

            Ţinând cont de prevederile art. 3, pct. 1, lit. e) şi f), art. 17 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 111 2016, art. 4, alin. (1), anexa nr. 2 din H.G. nr. 722 2016 privind normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, de recomandările Ghidului privind gestionarea integrală a participaţiilor statului în economie publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă evaluarea performanţelor Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, ce vizează îndeplinirea obligaţiilor ce revin administratorilor, conform contractelor de mandat precum şi evaluarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, aprobaţi de autoritatea publică tutelară, pentru anul 2018, de către o comisie din cadrul autorităţii publice tutelare asistată de un expert independent.

 

            Art. 2. Se aprobă constituirea unei comisii de evaluare a performanţelor Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov din cadrul autorităţii publice tutelare, formată din:

            1. Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1

            2. Preşedintele comisiei de specialitate nr. 5

            3. Preşedintele comisiei de specialitate nr. 6

            4. Directorul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală

            5. Directorul Direcţiei Economice

            sau înlocuitorii de drept ai acestora.

 

            Art. 3. Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent specializat în evaluarea guvernanţei corporative şi a performanţelor regiilor autonome.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi membrii comisiei de evaluare de mai sus vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.