Hotărârea nr. 169/2019

Modificarea H.C.L. nr. 3/28.01.2019 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 169

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 3/28.01.2019 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2019;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 24.809/2019, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 3/28.01.2019 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2019;

            Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; pct. 5.15.3 din O.M.F.P. nr. 3.809 din 18.12.2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018; ale art. 6,               alin. (19) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50 din 15.03.2019;

            Văzând prevederile H.C.L. nr. 5/26.01.2018 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2017 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2018, modificată prin H.C.L. nr. 520/26.09.2018;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 3 din 28.01.2019 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2019, care va avea următorul conţinut:

            “Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 297.191.297,11 lei, pe parcursul anului 2019, astfel:

            - pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 283.191.297,11 lei;

            - pentru furnizarea energiei termice către populaţie în sezonul rece 2018 - 2019 suma de 14.000.000 lei.”

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale  H.C.L. nr. 3 din 28.01.2019, rămân neschimbate.

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2019 astfel modificată, va fi republicată.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 28  ianuarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 169 din data de 29 martie 2019

 

 

 

 

            Privind: încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2019;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 2.196/2019, prin care s-a propus încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2019;

            Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; pct. 5.15.3 din O.M.F.P. nr. 3.809 din 18.12.2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018; ale art. 6, alin. (19) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50 din 15.03.2019;

            Văzând prevederile H.C.L. nr. 5/26.01.2018 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2017 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2018, modificată prin H.C.L. nr. 520/26.09.2018;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă excedentul bugetar al secţiunii de funcţionare a bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, în sumă de 40.383.561,15 lei, constituit ca diferenţă între veniturile încasate în sumă de 480.272.715,48 lei şi cheltuielile efectuate în sumă de 439.889.154,33 lei.

 

            Art. 2. Se aprobă deficitul bugetar al secţiunii de dezvoltare a bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, în sumă de 92.891.891,79 lei, constituit ca diferenţă între veniturile încasate în sumă de 5.695.645,29 lei şi cheltuielile efectuate în sumă de 98.587.537,08 lei precum şi acoperirea definitivă a acestuia din excedentul bugetului local al anilor precedenţi.

 

            Art. 3. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 297.191.297,11 lei, pe parcursul anului 2019, astfel:

            - pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 283.191.297,11 lei;

            - pentru furnizarea energiei termice către populaţie în sezonul rece 2018 - 2019 suma de 14.000.000 lei.

 

            Art. 4. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 297.191.297,11 lei, pe parcursul anului 2019, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică  - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.