Hotărârea nr. 168/2019

Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, pentru anul 2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 168

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, pentru anul 2019;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 24.827/2019, prin care s-a propus aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, pentru anul 2019;

            Văzând Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019, însoţit de Nota de fundamentare; Raportul de specialitate; Raportul de gestiune privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei pentru anul 2019, înaintate prin adresa nr. 296 E/14.03.2019 şi înregistrate la Primăria Braşov cu nr. 23.681/14.03.2019;

            În conformitate cu art. 62 din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/15.03.2019, art. 4,  alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari unici sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.F.P.                nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

            Având în vedere prevederile art. 14, alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1), lit. f) şi g) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; precum şi ale Deciziei Consiliului de Administraţie a Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov nr. 7 din 14.03.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale            nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov pentru anul 2019, în sumă de 12.229,79 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 12.114,79 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P. şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.