Hotărârea nr. 167/2019

Modificarea H.C.L. nr. 738/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 167

din data de  21  martie  2019

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 738/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de                        21 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 25.007/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 738/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente”;

            Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                      nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare 2 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 9431/12.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 22.805/12.03.2019, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 738 din 14.12.2018, cu celeritate;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 39, alin. (4),               art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 2 din H.C.L. nr. 738/14.12.2018, care va avea următorul conţinut:

            Art. 2. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente” după cum urmează:

            - valoare totală:                       - 16.635.940,40 lei inclusiv TVA

            - din care C+M:                       - 13.965.263,40 lei inclusiv TVA

                        (2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.”

 

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 738/14.12.2018, astfel modificată, se va republica.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 738 din data de  14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 167 din data de 21 martie 2019

 

 

 

            Privind: aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 14 decembrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 107.455/2018, prin care   s-a propus aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente”;

            Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                             nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare 2 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 9431/12.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 22.805/12.03.2019, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. 738 din 14.12.2018, cu celeritate;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 39, alin. (4),               art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente”.

 

            Art. 2. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente” după cum urmează:

            - valoare totală:                       - 16.635.940,40 lei inclusiv TVA

            - din care C+M:                       - 13.965.263,40 lei inclusiv TVA

                        (2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.