Hotărârea nr. 166/2019

Reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov - B-dul Victoriei tronson 2.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 166

din data de 21  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov - B-dul Victoriei tronson 2;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de                        21 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 24.762/2019, prin care s-a propus înscrierea definitivă în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului B-dul Victoriei tronson 2;

            Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 39, alin. (4),                art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - B-dul Victoriei tronson 2 - identificat conform C.F. nr. 150682 Braşov, nr. top. cadastral 150682.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.