Hotărârea nr. 165/2019

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 28 ianuarie 2019 şi procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 6 februarie 2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 165

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Braşov din data de 28 ianuarie 2019 şi procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 6  februarie  2019;

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                       28 februarie 2019;

Luând la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În temeiul art. 36, alin. (1), art. 42, alin. (4), alin. (5), art. 45, alin. (1), art. 115,                 alin. (1), lit. b)  şi art. 117, alin (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                     nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

         H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic: Se aprobă procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 28 ianuarie 2019 şi procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 6  februarie  2019.