Hotărârea nr. 164/2019

Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Realizarea unui spaţiu multifuncţional de recreere şi sport” în Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 164

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Realizarea unui spaţiu multifuncţional de recreere şi sport” în Municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 17.451/2019, prin care s-a propus aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Realizarea unui spaţiu multifuncţional de recreere şi sport” în Municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.2/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4.2: Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene  nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul “Realizarea unui spaţiu multifuncţional de recreere şi sport” în Municipiul Braşov.

 

            Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul “Realizarea unui spaţiu multifuncţional de recreere şi sport” în Municipiul Braşov, după cum urmează:

            - valoare totală:                       - 8.864.327,31 lei inclusiv TVA

            - din care C+M:                       - 5.290.605, 86 lei inclusiv TVA

            Termen realizare: 17 luni calendaristice.

            Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

 

            Art. 3. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 797 din 21 decembrie 2018, îşi încetează aplicabilitatea

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.