Hotărârea nr. 163/2019

Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Realizarea unui spaţiu multifuncţional de recreere şi sport” în Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 163

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Realizarea unui spaţiu multifuncţional de recreere şi sport” în Municipiul Braşov;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 17.446/2019, prin care s-a propus aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Realizarea unui spaţiu multifuncţional de recreere şi sport” în Municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.2: Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, Obiectiv specific: Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

            În baza prevederilor Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 02.12.2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020; H.G.   nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor financiare prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 53; H.C.L. nr. 177/2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a zonei metropolitane Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), alin. (6), lit. a) pct. 1, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă proiectul “Realizarea unui spaţiu multifuncţional de recreere şi sport” în municipiul Braşov în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1 - Axa prioritara 4.

 

 

            Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Realizarea unui spaţiu multifuncţional  de recreere şi sport” în Municipiul Braşov, în cuantum de 8.864.327,31 LEI (inclusiv TVA).

 

  // 

 

 

 

-  02  -

           

            Art. 3. Se aprobă contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 177.286,77 LEI, reprezentând cofinanţarea proiectului “Realizarea unui spaţiu multifuncţional de recreere şi sport” în Municipiul Braşov.

 

 

            Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Realizarea unui spaţiu multifuncţional de recreere şi sport” în municipiul Braşov pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.

 

 

            Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

 

            Art. 6. Se împuterniceşte dl. George SCRIPCARU să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.

 

 

            Art. 7. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 798 din 21 decembrie 2018, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

            Art. 8. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.