Hotărârea nr. 162/2019

Aprobarea constituirii unui drept de trecere a reţelelor de utilităţi proprietatea S.C. Flavus Investiţii S.R.L., asupra imobilelor situate în Braşov, str. Zaharia Stancu.

 

HOTĂRÂREA Nr. 162

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea constituirii unui drept de trecere a reţelelor de utilităţi proprietatea S.C. Flavus Investiţii S.R.L., asupra imobilelor situate în Braşov, str. Zaharia Stancu;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 13.522/2019, privind aprobarea constituirii unui drept de trecere a reţelelor electrice de utilităţi proprietatea S.C. Flavus Investiţii S.R.L., asupra imobilelor situate în Municipiului Braşov, str. Zaharia Stancu;

            Văzând adresa nr. 111.074/2018 conex. 8.921/2019 formulată de S.C. Flavus Investiţii S.R.L.;

            Având în vedere prevederile art 888 şi art. 621 din Codul Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115,              alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă constituirea unui drept de trecere, respectiv efectuarea unor lucrări necesare întreţinerii şi exploatării reţelelor de utilităţi, proprietatea S.C. Flavus Investiţii S.R.L., cu titlu gratuit, asupra imobilelor situate în Braşov, str. Zaharia Stancu, identificate după cum urmează: C.F.             nr. 148100 Braşov, nr. cad. 148100, C.F. nr. 148103 Braşov, nr. cad. 148103, C.F. nr. 148250 Braşov, nr. cad. 148250, C.F. nr. 115371 Braşov, nr. cad. 115371, C.F. nr. 148242 Braşov, nr. cad. 148242, C.F. nr. 148132 Braşov, nr. cad. 148132, C.F. nr. 116214 Braşov, nr. top. 9060/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7, C.F. nr. 148143 Braşov, nr. cad. 148143, C.F. nr. 148117 Braşov,                 nr. cad. 148117, C.F. nr. 148245 Braşov, nr. cad. 148245, C.F. nr. 112277 Braşov, nr. cad. 112277, C.F. nr. 144293 Braşov, nr. cad. 144293, C.F. nr. 111055 Braşov, nr. cad. 111055, C.F. nr. 111062 Braşov, nr. cad. 111062, C.F. nr. 109902 Braşov, nr. cad. 109902, C.F. nr. 111694 Braşov, nr. cad. 111694, C.F. nr. 112084 Braşov, nr. cad. 112084, C.F. nr. 109722 Braşov, nr. cad. 109722, C.F.                 nr. 111699 Braşov, nr. cad 111699, C.F. nr. 109817 Braşov, nr. cad. 109817, C.F. nr. 111383 Braşov, nr. cad. 111383, C.F. nr. 148103 Braşov, nr. cad. 148103, C.F. nr. 111067 Braşov, nr. cad. 111067, C.F. nr. 112239 Braşov, nr. cad. 112239, C.F. nr. 115947 Braşov, nr. cad. 115947, C.F. nr. 147414 Braşov, nr. cad. 147414, C.F. nr. 147695 Braşov, nr. cad. 147695.

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.