Hotărârea nr. 160/2019

Reglementarea situaţiei juridice a imobilelor situate în Braşov, str. Prundului nr. 7 - Colegiul Naţional Andrei Şaguna.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 160

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: reglementarea situaţiei juridice a imobilelor situate în Braşov, str. Prundului nr. 7 - Colegiul Naţional Andrei Şaguna;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 14.721/2019, prin care se propune reglementarea situaţiei juridice a imobilelor situate în Braşov, str. Prundului nr. 7 - Colegiul Naţional Andrei Şaguna;

            Având în vedere prevederile art. 703, 704, 708, 888 şi 889 din Codul Civil, coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 94/2000 cu modificările şi completările ulterioare, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România;

            Văzând Decizia de retrocedare nr. 2671 din 07.03.2012 a Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri ce au aparţinut cultelor religioase din România;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),            art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale         nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov Convenţia de constituire a dreptului de uzufruct asupra imobilului situat în Braşov, str. Prundului nr. 7, identificat conform C.F. nr. 128028 Braşov, nr. cad. 128028-C1, nr. cad. 128028, în favoarea Municipiului Braşov.

 

            Art. 2. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov Convenţia Civilă referitoare la renunţarea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în str. Prundului            nr. 7, identificat conform C.F. nr. 128029 Braşov, nr. cad. 128029-C1, în favoarea Municipiului Braşov.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Brasov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.