Hotărârea nr. 16/2019

Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Grădina Zoologică Braşov, începând cu data de 01.01.2019.

HOTĂRÂREA Nr. 16

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Grădina Zoologică Braşov, începând cu data de 01.01.2019;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Grădinii Zoologice Braşov, înregistrat cu nr. 5.357/2019, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Grădinii Zoologice Braşov, începând cu data de 01.01.2019;

            Având în vedere dispoziţiile art. 11 şi art. 38, alin. (3), lit. e) din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 şi art. 2 din H.G. nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă salariile de bază şi coeficienţii aferenţi pentru funcţiile contractuale din familia ocupaţională “Administraţie” din cadrul Grădinii Zoologice Braşov, începând cu data de 01.01.2019, conform Anexei 1.

 

            Art. 2. Salariile de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile prevăzute în Anexă se determină prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi pentru fiecare funcţie, cu salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată în vigoare.

            Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 - 5 ale funcţiilor de execuţie se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradaţia 0, în condiţiile şi cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153/28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Art. 3. Salariile de bază pentru funcţiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statul de funcţii, dovedite a fi necesare desfăşurării activităţii Grădinii Zoologice Braşov, sunt cele prevăzute în anexele la Legea - cadru nr. 153/28.06.2017 şi se acordă potrivit prevederilor art. 38, alin. (4) şi alin. (6) din legea menţionată.

 

            Art. 4. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor instituţiei, potrivit legii.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi directorul Grădinii Zoologice Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.