Hotărârea nr. 159/2019

Reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov - str. Dorului.

 

HOTĂRÂREA Nr. 159

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov - str. Dorului;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 13.506/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Dorului;

            Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),  art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - str. Dorului - identificat conform C.F. nr. 135813 Braşov, nr. top. cadastral 135813.

 

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.